logo

Ogólne warunki sprzedaży

Wszystkie nasze sprzedaże podlegają naszym warunkom poniżej, chyba że wyraźnie zaakceptujemy inne warunki na piśmie:

 • Oferty są bez obowiązku i bez zobowiązań. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta dopiero po naszym pisemnym potwierdzeniu.
  Uzgodnione terminy dostaw i realizacji są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Ich przekroczenie nigdy nie może być powodem rozwiązania umowy lub roszczenia o odszkodowanie.
 • Gwarantujemy jakość i ilość naszych produktów tylko wtedy, gdy opuszczają one naszą firmę i magazyny. O ile nie jest to wyraźnie określone, towar podróżuje na ryzyko i niebezpieczeństwo kupującego, nawet jeśli koszty transportu są na nasz koszt. Reklamacje dotyczące widocznych wad lub niezgodności z umową, aby były dopuszczalne, muszą być nam niezwłocznie zgłoszone i potwierdzone pisemnie w ciągu jednego tygodnia od otrzymania towaru. Ponadto kupujący lub klient musi podjąć wszelkie środki, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli porównawczej. Niezależnie od przyczyny reklamacji nasza gwarancja ogranicza się według naszego uznania do bezpłatnej wymiany lub zwrotu ceny towarów lub prac uznanych za wadliwe lub niezgodne z umową, z wyłączeniem wszelkich odszkodowań.
 • Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty pełnej ceny sprzedaży, podatków i ewentualnych odsetek.
  Wszystkie nasze faktury są płatne gotówką w naszej siedzibie.
 • Od niezapłaconych w terminie kwot naliczane są, ipso iure i bez uprzedzenia, odsetki w wysokości 1% miesięcznie.
 • W przypadku całkowitego lub częściowego nieuregulowania należności w terminie, bez poważnych powodów, po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, saldo zadłużenia zostanie powiększone o 12%, przy czym minimalna kwota wynosi 100 euro, a maksymalna 2.000 euro, nawet jeśli zostaną przyznane warunki karencji.
 • Brak zapłaty jednej faktury w terminie powoduje natychmiastową wymagalność wszystkich pozostałych, nawet niewymagalnych faktur, z mocy prawa.
 • W przypadku naruszenia umowy przez kupującego-klienta, sprzedający będzie uprawniony do żądania zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 30% od uzgodnionej ceny.
 • W przypadku sporów właściwe są tylko sądy siedziby sprzedającego.
 • Wszystkie nasze umowy są regulowane wyłącznie przez prawo belgijskie, nawet jeśli nasz współkontrahent mieszka za granicą.