logo

Algemene verkoopsvoorwaarden

Voor al onze verkopen gelden onze onderstaande voorwaarden, tenzij wij schriftelijk en uitdrukkelijk afwijkende condities aanvaarden:

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Een koop-verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging.
 • De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen worden uitsluitend aangegeven als inlichting. Het overschrijden ervan kan nooit oorzaak zijn van ontbinding van de overeenkomst of van een vordering tot schadeloosstelling.
 • Wij waarborgen de kwaliteit en de hoeveelheid van onze producten slechts bij het verlaten van onze onderneming en onze opslagplaatsen. Behoudens uitdrukkelijke bepaling reizen de waren voor risico en gevaar van de koper, zelfs als de kosten van het vervoer voor onze last zijn. Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten over zichtbare gebreken of gebrek aan conformiteit ons onmiddellijk gemeld worden en schriftelijk bevestigd worden binnen een week na ontvangst van de waar. Bovendien dient de koper of opdrachtgever alle maatregelen te nemen om een tegenonderzoek mogelijk te maken. Welke ook de oorzaak van de klacht moge zijn, onze waarborg is, naar onze keuze, beperkt tot kosteloze vervanging of teruggave van de prijs van de als gebrekkig of niet conform erkende waar of werk, met uitsluiting van iedere schadevergoeding.
 • De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat de volledige verkoopsprijs zal betaald zijn evenals de taksen en eventuele intresten.
 • Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.
 • Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand opbrengen.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldensaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 100 en een maximum van € 2000, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • In geval van contractbreuk door de koper-opdrachtgever, zal de verkoper gerechtigd zijn een forfaitaire schadevergoeding te vragen van 30% op de overeengekomen prijs.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.
 • Op al onze overeenkomsten is uitsluitend de Belgische wetgeving toepasselijk, zelfs al woont onze medecontractant in het buitenland.